ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ หลักสูตร ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม ๕๕ ณ ศูนย์การพัฒนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒ (วัดนามะตูม) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีนายภูเบศ พลชัย กล่าวรายงาน

 

 

 

ภาพกิจกรรม