แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

- เดือนกุมภาพันธ์
- เดือนมีนาคม 14/03/2560
- เดือนมีนาคม 28/03/2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

- เดือนสิงหาคม
- เดือนกรกฎาคม
- เดือนมิถุนายน
- เดือนพฤษภาคม
- เดือนเมษายน
- เดือนมีนาคม
- เดือนกุมภาพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

- เดือนมิถุนายน ไตรมาส 3
- เดือนมีนาคม ไตรมาส 2