แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561

          - เดือนพฤศจิกายน 2560
          - ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2561

          - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560

          - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
          - เดือนมีนาคม 14/03/2560
          - เดือนมีนาคม 28/03/2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2560

          - เดือนกันยายน 2560
          - เดือนสิงหาคม 2560
          - เดือนกรกฎาคม 2560
          - เดือนมิถุนายน 2560
          - เดือนพฤษภาคม 2560
          - เดือนเมษายน 2560
          - เดือนมีนาคม 2560
          - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
          - เดือนมกราคม 2560
          - เดือนธันวาคม 2559
          - เดือนพฤศจิกายน 2559
          - เดือนตุลาคม 2559

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560

          - เดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4
          - เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
          - เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
          - เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1