ประกาศราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (DLIT) 160 ชุด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (DLIT) 134 ชุด

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ประกาศสอบราคา

-ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-ประกาศ เรื่อง การสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

-ประกาศ เรื่อง เอกสาร สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ประกาศประกวดราคา

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

- ประกาศ (DLIT) 160 ชุด ประกวดราคา ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

- เอกสารประกวดราคา (DLIT) 160 ชุด ประกวดราคา ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

- ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา 27 มีนาคม 2560

- ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา (DLIT) 134 ชุด 20 มีนาคม 2560