ประกาศราคากลาง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (DLIT)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ประกาศสอบราคา

-ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

-ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

-ประกาศ เรื่อง การสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ประกาศประกวดราคา

- ร่างเอกสาร ประกวดราคา ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560

- ร่างเอกสาร ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา

- ร่างเอกสาร ประกวดราคา