สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายกวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนบริหารจังหวัดชลบุรี
6

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญและมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านนายกวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนบริหารจังหวัดชลบุรี ณ วัดเมืองใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายกวิทยา คุณปลื้ม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกฯ
6

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ...

สพป.ชบ2 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มสพป.ชลบุรีเขต 2
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ น.ส.ธนสร ดีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ศึกษานิเทศ และบุคลกรสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย ร่วมต้อนรับและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์  ในส่วนของ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 และห้องคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2  

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชบ2 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group)...

การติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. โครงการตามน้องกลับมาเรียน กลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8  และเขตตรวจราชการที่ 15  ต่อท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทางระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุม "Video Conference" สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...