ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ขรก.และลูกจ้าง สพป.ชบ.2
000

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ขรก.และลูกจ้าง สพป.ชบ.2

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนกันยายน
DSC 0001

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนกันยายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2... 

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนกันยายน

  ประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดทรงธรรม
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดทรงธรรม

  การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา