การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2....

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
0000

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 2.โรงเรียนวัดโป่งปากดง 3.โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 4.โรงเรียนบ้านหนองข่า 5.โรงเรียนบ้านบึงตะกู และวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา

 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET กลุ่มรร.บ่อทอง 3
0000

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 130 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม:  การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
0000

      วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวธนสร ดีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากร พร้อมคณะทีมงาน...

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561