forking

headcen

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับนายภาสกร พงษ์สิทธากร ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 29/2563
 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 29/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 29/2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2