โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
0000

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ...

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

การอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการสะเต็มฯ
0000

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV, ETV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ในระยะที่ 2 จำนวน 3 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 และระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการสะเต็มฯ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
0000

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ...

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0000

    สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 30 เมษายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีนายอำนาจ กาฬวัจนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา