ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564
000

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ และโรงเรียนโครงการคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใหม่
000

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใหม่ หลักสูตรการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารใหม่

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
000

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 49/2562
000

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 49/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 49/2562