การประชุมเตรียมความพร้อมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์
6

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว  น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์จาก สพฐ. ซึ่งมีกำหนดลงพื้นสพป.ชลบุรี เขต 2 ในวันที่ 22  มิถุนายน 2565 เพื่อเก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ภิญโญ ตั้นวิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  ครั้งที่ 6/2565
6

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.โรงเรียนในสังกัด ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ. 2 ครั้งที่ 6/2565 โดยก่อนเข้าวาระการประชุมประธานได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้

1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกะขะ

2. มอบเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบ้านคลองยาง โรงเรียนบ้านโค้งประดู่

ทางระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม "Video Conference" สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยั่งยืน"
6

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยั่งยืน" โดยมี น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางพรพินิจ เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพป. ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ในการอบรมครั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนภาษาไทย (ภาคเช้า  เวลา 08.30-12.00 น.) และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.) ในโรงเรียน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  โดยมี น.ส.เนาวะรัตน์  ถาวร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และคณะ  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยั่งยืน"

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารห้องประชุมเมทเทิลคอม ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
6

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานในพิธีเปิดอาคารห้องประชุมเมทเทิลคอม และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีนายกรกิจ เจริญสุข ผอ.โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายกิตติพศ ธนเลิศลาภ รองประธานบริษัท เมทเทิลคอม จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างอาคารห้องประชุมเมทเทิลคอม ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารห้องประชุมเมทเทิลคอม ณ โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน...