headcen

ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด
 1

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ณ วัดเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด

ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา
 1

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมสภานักเรียนก้าวไกล สร้างพื้นที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยยาเสพติด
 1

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนก้าวไกล สร้างพื้นที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยยาเสพติด โดยมี นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมืองพัทยา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภานักเรียนก้าวไกล สร้างพื้นที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยยาเสพติด