forking

headcen

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 7/2563
 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 7/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)
 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
 299843 horz

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 ผ่านการประกวด 2 ประเภท คือ 1. การประกวดเขียนเรียงความเทิดพระคุณแม่ยุคดิจิทัล  2. การประกวดร้องเพลงประเภททีม (ขับร้องหมู่) "บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่" สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผ่าน https://www.dnewmedia.tv/

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูให้แก่เยาวชน เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม
 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป และได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม