headcen

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  DSC0673

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  DSC0673

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี...

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online 2021)
  DSC0673

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Online 2021) ในหัวข้อการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA Online หลักและความสำคัญของการประเมิน ITA Online หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินฯ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์...

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  DSC0673

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel และเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ