การประชุมและชี้แจงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
0000

    วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและนิติกร เข้าร่วมประชุมและชี้แจงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ต่อที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก โกศล ประทุมชาติ และคณะ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมและชี้แจงการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

  ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
0000

    วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี "เงินถุงแดง" และวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 3/2562
0000

     วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 3/2562

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมีนาคม
0000

  วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนมีนาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนมีนาคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมีนาคม