headcen

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเรียงลำดับความสำคัญโรงเรียนที่จะได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่4/2563 ผ่านระบบVideo Conference
 1

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วยนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม,นายดนตรี มีเบ้า ,นายภมร หลอดแพง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่4/2563 ผ่านระบบVideo Conference

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่ 4/2563
 1

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่ 4/2563

 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563
 1

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563