การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการตามแต่ละตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022) ฯ
6

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการตามแต่ละตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช ดวงศรี นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางในการประเมินฯ  และ หัวข้อ “การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน”  ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...

สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2565
6

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.ปุณยนุช ดวงศรี รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยคณะประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 6 ณ ห้องประชุมพุทธประทานพร 1 ชั้น 4 อาคารพระพุทธประทานพร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
6

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานในการปฐมนิเทศ กล่าวให้โอวาทและหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธราธิป วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

โครงการ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ”
6

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ” พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช ดวงศรี น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม และผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายธราธิป วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2  กล่าวรายงานฯ  ในการนี้ทางโครงการได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมหัวข้อ “แสงสว่างตรงกลางใจ” ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สู่การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ”