งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,700,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2561
0000

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการที่ 9) ครั้งที่ 2 โดยมีนายธงชัย มั่นคง ประธานคลัสเตอร์ 9 ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ,นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 , ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สพฐ. พร้อมคณะติดตาม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2561

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา
0000

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อสร้างด้วยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 3,593,000 บาท โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ O-NET/NT พนัสนิคม4
0000

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT และการทดสอบจากข้อสอบกลาง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 เป้าหมายการอบรมคือครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ O-NET/NT พนัสนิคม4