ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา
0000

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อสร้างด้วยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 3,593,000 บาท โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ O-NET/NT พนัสนิคม4
0000

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET,NT และการทดสอบจากข้อสอบกลาง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 เป้าหมายการอบรมคือครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับ O-NET/NT พนัสนิคม4

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเตรียมรับการตรวจประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนผ่าน Project Base Learning โดยได้รับเกียรติจากนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โรงเรียนบ้านทับร้าง และโรงเรียนบ้านคลองโค เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
0000

    วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 62 ราย โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อวางบนพานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานต่อไป ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์