นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด โรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการบริหารจัดการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
000

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
000

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนตุลาคม
000

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนตุลาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้... 

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนตุลาคม