headcen

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
 1

วันที่ 10-11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลต่าง ๆ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 3. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2563
 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2563

ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 1

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะในการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยากรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
 1

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยบรรยายในหัวข้อ "พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10" ณ หอประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: วิทยากรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563