งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

    วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง
0000

    วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" ข้าราชการครูอำเภอพานทองที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 จำนวน 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายพิเศษ เรื่องกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง

   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"
DSC 0001

    วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน.....

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"

  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
0000

    ด้วย สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม: การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน