headcen

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

  การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะกู อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562 ซึ่งโรงอาหารโรงเรียนบ้านบึงตะกูนับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 107 ของโครงการ

อ่านเพิ่มเติม: พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

  พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสถานศึกษาสีขาว และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมีการจัดนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสินค้า 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดงาน "ตลาดนัดวิชาการ พัฒนางานสถานศึกษาสีขาวก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"