headcen

  ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
0000

    วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2)

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมิถุนายน 2562
0000

    วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนมิถุนายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 6/2562
0000

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 6/2562

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ และโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี