ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ในระหว่างวันที่ 8 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดงานสัปดาห์การอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.อนุบาลบ่อทอง

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับภาค 6 แห่ง อาชีวศึกษาชลบุรี และสำนักงานจัดงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "EEC's Chonburi : Job IT & Career Fair" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
0000

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และได้มอบเกียรติแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ชนะเลิศ ระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

  การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นป.1
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง)  ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ.....

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้น ป.1