การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1
0000

    วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 และบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณะครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 25/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 25/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 25/62 และประชุมสภากาแฟ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
0000

    วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ...

  ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
0000

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรม 4 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ และแต่งคำประพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินการตัดสินผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย