ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
0000

      วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้อ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

  ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
0000

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

  การการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู ครั้งที่ 2
0000

      วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ณ ห้องแหล่งเรียนรู้ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561
0000

      วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยดำเนินการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา และลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 112 โรงเรียน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสพป.ชลบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561