headcen

  การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และสามารถเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายใจ เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤษภาคม
0000

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนพฤษภาคม สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤษภาคม

  ประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการระหว่างวันที่ 30 ,31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นลูกเสือ - เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอพานทอง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดศรีประชาราม 2.โรงเรียนวัดโป่งตามุข 3.โรงเรียนวัดห้วยยาง 4.โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 5.โรงเรียนวัดหนองกะขะ (บุญยิ่งประชานุกูล)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/62 และประชุมสภากาแฟ