การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 8/2561
0000

    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 8/2561

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน ว21/2560
0000

    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน ว21/2560

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ และก.ต.ป.น.
0000

    วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน และนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มุ่งเน้นคุณภาพด้านวิชาการ จึงดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง บรรลุตามวัตถุประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ และก.ต.ป.น.

  การอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 444 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2561