การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 4 คน
0000

    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 4 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 4 คน

  การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
0000

    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบ กำหนดการสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา
0000

    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ขนาดกลาง คือ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ และขนาดเล็ก คือ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม โดยมีนายวสันต์ นาวเหนียว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นประธาน นางจตุพร เรียงความ และนางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำนักติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
0000

    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 31 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน