การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
0000

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการรับชมการถ่ายทอดสด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ดำเนินการผ่านช่องทางยูทูป IPST Thailand โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นถูกต้องของข้อมูลค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
0000

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นถูกต้องของข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นถูกต้องของข้อมูลค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

  การประชุมทางไกล (Teleconference) สร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง เวลา 09.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน โดยรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปฏิบัติการ (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 ซึ่งมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง นักโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่มาและการใช้โปรแกรมThai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมทางไกล (Teleconference) สร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch...

  รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561
0000

    วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 27/2561