ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว และโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง

  ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา โดยการนำคู่มือ "มาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสพป.ชลบุรี เขต 2" สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อกำหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้มาตรฐานสถานศึกษา มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถนำไปถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ของสพป.ชลบุรี เขต 2

  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
0000

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนาภูมิทัศน์ให้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการร่วมกันปลูกป่าภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

  ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561
0000

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ผู้กำกับลูกเสือและให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของกองลูกเสือโรงเรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนนั้นสามารถพัฒนาให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความอดทน เสียสละ และสร้างให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาโรจน์ ไทยธรรม นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการทบทวนผู้กำกับลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561