headcen

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/61
0000

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 43/61

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนฯ)
0000

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการรวม) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ต่อไป ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนฯ)

  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนากลยุทธ์และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562