headcen

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1
0000

    วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพปงชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500)

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบปลายปีสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1

  ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ โดยประเมินความสามารถของนักเรียน 3 ด้าน คือ ความสามารถทางภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานการประชุมคณะกรรมการ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ ของสพป.ชบ.2
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางต่อไป ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตฯ ของสพป.ชบ.2