headcen

ประชุมคณะกรรมการวิจัยรูปแบบโครงการอาหารกลางวัน
 1

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมวิจัยรูปแบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัยรูปแบบโครงการอาหารกลางวัน

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด
 1

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ณ วัดเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต้านยาเสพติด