5122566

การประชุมการคัดเลือกกันเองของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566
2 230202 10

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. มอบหมายให้นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกกันเองของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการคัดเลือกกันเองของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโรงเรียนบ้านทรายมูล ประจำปีพุทธศักราช 2566
2 230202 10

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นส.สุรัชดา  ภูรับพารองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโรงเรียนบ้านทรายมูล ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดใหม่ทรายมูล ตำบกหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโรงเรียนบ้านทรายมูล ประจำปีพุทธศักราช 2566

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.บ่อทอง 3

2 230202 10

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสายใหม ภารประดับ ผอ.รร.บ้านทับร้าง ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 3 และนางสาวสว่าง จันทุมมี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.บ่อทอง 3ได้แก่ รร.อนุบาลบ่อทอง รร.บ้านทับสูง รร.บ้านทับร้าง รร.บ้านคลองใหญ่ สวนป่าคลองตาเพชรบน บ้านคลองตาเพชร บ้านเขาใหญ่ บ้านคลองกุ่ม บ้านคลองยาง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.บ่อทอง 3

การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.พนัสนิคม 3

2 230202 10

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นส.สุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นส.รัษฎากร อัครจันทร์ ผอ.รร.วัดทุ่งเหี่ยง ประธานกลุ่มรร.พนัสนิคม 3 และนส.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.พนัสนิคม 3ได้แก่ รร.บ้านเนินหลังเต่า รร.บ้านหนองยาง รร.บ้านหนองพรหม รร.วัดชุมแสงศรีวนาราม รร.ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง รร.วัดทุ่งเหียง รร.วัดโป่งปากดง รร.วัดเนินสัก รร.วัดโคกพระศิลาราม รร.บ้านเนิน และ รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๒  อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มรร.พนัสนิคม 3