การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
0000

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 โรงเรียน 22 กิจกรรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก
0000

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ
0000

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ อำเภอพนัสนิคม และเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามข่าว “เด็กน้อยยอดกตัญญูช่วยตาเก็บขวดขาย” (ข่าวช่อง 3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีอยู่ 2 ครอบครัว เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,3 และ 5 ของโรงเรียนวัดเซิดสำราญ ในการนี้ทางสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรฯ
0000

    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนในการนำหลักสูตรแกนกลางฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อร่วมกันศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมาการเรียนรู้การวัดและประเมินผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นหลักสำคัญของหลักสูตรใหม่แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมบุคลากรครูพัฒนาหลักสูตรฯ