headcen

  การประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพฯ
0000

      วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดงานมหกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพฯ

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
0001

      วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้สถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

  การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"
0000

      วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.45 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS" ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนทำการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลนักเรียนในแต่ละรายวิชา ในส่วนของผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามที่ สพฐ.กำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงข้อมูล ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม - 30 กันยายน ของทุกปี) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"

  ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมกับทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 90 ปี ณ อาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่