การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2561
0000

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2561 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2561

ประชุมกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 5/2561
0000

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 5/2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT พานทอง 1
0000

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT พานทอง 1

งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,700,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร