headcen

  โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 13 มกราคม 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

  ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 12 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีทักษะในการใช้ชีวิต โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562
0000

    วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง มาให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ่อทอง
0000

     วันที่ 9 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับสูง โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ,การเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET , NT เป็นต้น พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอบ่อทอง