headcen

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
0000

    วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 62 ราย โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพื่อวางบนพานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานต่อไป ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ 2561
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%) เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ณ ห้องแหล่งเรียนรู้ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุม เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้Computerในการทำข้อสอบ
0000

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ (Computer-based Assessment : CBA) เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้พร้อมรับการประเมิน PISA2018 โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้Computerในการทำข้อสอบ

รับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
0000

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ ,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอพนัสนิคม ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็น โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยส่งสัญญาณจากต้นทาง ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV