headcen

การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพนัสนิคม1,4
0000

    วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประเมิน การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 1 จำนวน 9 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อกำกับ ติดตาม มาตรการเร่งรัดฯ เป็นรายกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขยาด

อ่านเพิ่มเติม: การนำเสนอมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มพนัสนิคม1,4

งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ
0000

    วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันโครงการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 จำนวน 179 รางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนานักเรียนเพื่อประกอบในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม: มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลฯ

 การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
0000

    วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จากนั้นทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (พานทอง) และโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" (สังกัด สพม.18)

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ