headcen

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000


    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มพนัสนิคม 2 จำนวน 13 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต
0000


    วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต เพื่อชี้แจ้งข้อราชการให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2

กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"
0000


    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในงานกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ" และร่วมนำผู้ร่วมงานลงแขกในแปลงนาสาธิตเนื้อที่ 270 ตารางวา ณ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนา ความสำคัญของข้าว รวมทั้งเรียนรู้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวไทย และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ"