forking

headcen

 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2
0000

    วันที่ 22 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอบ่อทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561
0000

    วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย...

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 7 มกราคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ก้าวสู่ความเป็นสากล ซึ่งมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
0000

    วันที่ 4 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองรักษ์ จังหวัดนายก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งสพป.ชลบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดแก้วศิลา และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดนิทรรศการภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67