การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"
0000

      วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.45 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS" ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนทำการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลนักเรียนในแต่ละรายวิชา ในส่วนของผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามที่ สพฐ.กำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงข้อมูล ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม - 30 กันยายน ของทุกปี) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"

  ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมกับทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 90 ปี ณ อาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่

  ประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู๋การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพร้อมที่จะได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกต่อไป ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่นายสมเดช วุฒิไตรรัตน์ ผอ.รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า