การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 9/2561
0000

    วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 9/2561

  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
0000

    วันที่ 24 กันยายน เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1 นำโดยนายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1

  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รายนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.วสันต์ นาวเหนียว และอาจารย์สุนทร บำเรอราช เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ