ฮิต: 3843
กฎหมายและระเบียบที่เกียวข้อง

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 
 

* พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 

* พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

 
 
 
 

* พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

* พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

* พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

ระเบียบ ข้อบังคับ               
 ประกาศ