ฮิต: 331
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561
0000

      วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการมอบรางวัลโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ได้แก่ รางวัลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1) รางวัลผลคะแนนการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้านความสามารถ จำนวน 30 โรงเรียน
2) รางวัลผลคะแนนการทดสอบ NT สูงสุดแต่ละด้านของสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน
3) รางวัลครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ NT สูงสุดแต่ละด้าน จำนวน 3 คน
ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2