ฮิต: 2757

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2562
3> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
4> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 

5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561     detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1> การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
2> รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)
3> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)