piyapongNew2

ชื่อ : นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์

ภูมิลำเนา : 69 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 09-4829-9539

Line ID: Peter 3369

Facebook: Peter Piya

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2530  ระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) เอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูสกลนคร

พ.ศ.2542  วุฒิ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2530

พ.ศ.2530   อาจารย์ 1 รร.ยูงทองวิทยา อ.สุวรรณคูหา จ.อุดรธานี  

พ.ศ.2534   นักวิชาการศึกษา อ.ปลาปาก และ อ.เมือง จ.นครพนม

พ.ศ.2544   ศึกษาธิการอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย

พ.ศ.2547   ผู้ตรวจราชการประจำสพท.หนองคาย เขต 2

พ.ศ.2550    รองผอ.สพท.นครพนม เขต 1

พ.ศ.2553    รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1

พ.ศ.2561     รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1    

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. ประเทศเกาหลีใต้

2. ประเทศเวียดนาม

3. ประเทศสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานภาพทางครอบครัว

สมรสกับ          :    นางศลิษา  ผลาจันทร์

อาชีพ              :   รับราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านนาราชควาย สังกัด สพป.นครพนม เขต 1

มีบุตร ด้วยกัน 2 คน คือ

          1. นางสาวภัทรสุดา ผลาจันทร์ กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา รังสีเทคนิคราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ กรุงเทพฯ

          2. นายกฤติภูมิ ผลาจันทร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม