ฮิต: 110
  ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561
0000

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี.....

     ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโป่งปากดง โรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนศาสนาต่างๆ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ในวิถีชีวิต การปฏิบัติที่ต่างกัน เป็นลักษณะของกิจกรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติ ขนบประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนา รวมทั้งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง