ฮิต: 51
กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และ กล่าวคำปฏิญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 230202 10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.20 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญญา ในกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งมอบนโยบาย สพฐ. และแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2