ฮิต: 153
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นถูกต้องของข้อมูลค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
0000

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นถูกต้องของข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2