ฮิต: 196
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านโค้งประดู่และโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน
0000

    วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ และโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา ติดตามนโยบาย เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ,ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

    

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG

DSC_0003.JPG DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG

DSC_0011.JPG DSC_0014.JPG DSC_0016.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0031.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0045.JPG DSC_0046.JPG

DSC_0048.JPG DSC_0049.JPG