ฮิต: 371
  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
0000

    ด้วย สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายกมล ขวัญดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

0000.JPG DSC_0064.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0088.JPG DSC_0093.JPG DSC_0096.JPG

DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG

DSC_0100.JPG DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG

DSC_0110.JPG DSC_0116.JPG DSC_0119.JPG

DSC_0125.JPG DSC_0139.JPG DSC_0140.JPG

DSC_0142.JPG DSC_0148.JPG DSC_0152.JPG

DSC_0153.JPG DSC_0154.JPG DSC_0155.JPG

DSC_0159.JPG DSC_0160.JPG DSC_0164.JPG

DSC_0165.JPG DSC_0168.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0172.JPG DSC_0176.JPG DSC_0177.JPG

DSC_0179.JPG DSC_0180.JPG DSC_0181.JPG

DSC_0182.JPG