ฮิต: 276
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1 นำโดยนายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2