ฮิต: 208
  อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9
0000

      วันที่ 28 กันยายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 9 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และมีการแสดงมุทิตาจิตแด่นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2