ฮิต: 144
  ประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
0000

      วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของตนเอง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู๋การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพร้อมที่จะได้รับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกต่อไป ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2