ฮิต: 282
  การอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS"
0000

      วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.45 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ "โปรแกรม SchoolMIS" ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนทำการปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลนักเรียนในแต่ละรายวิชา ในส่วนของผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามที่ สพฐ.กำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงข้อมูล ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม - 30 กันยายน ของทุกปี) โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2