ฮิต: 408
  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
0001

      วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้สถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง.....

     มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี หนูขาว ผอ.รร.วัดแก้วศิลาราม นายพันธกานต์ พรหมพรางกูร ประธานโครงการทำตามพ่อสอนสั่ง "รวมหยดน้ำเป็นสายธาร" ชลบุรี พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำ จำนวน 224 คน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2