ผู้บริหาร

        boos55
นายธานินทร์ ชลจิตต์ 
ผอ.สพป.ชบ.2

รองผู้อำนวยการฯ

rong

yuttasat59


smart1
internalcontrol
standard
ARS59
KRS59

move59
visit
Crown
policy
money
price

KM1
banner scout
header-ksp

 

ราคาน้ำมัน

จำนวนผู้เข้าชม

Free Web Counter

หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ 8 เรียนภาคค่ำ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลด
Download this file (19968.pdf)

Download this file (19968.pdf)

19968.pdf
1736 Kb11/01/12 10:24
 

  662560

  vision59
  value1mission1goal1

  70160


   :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::  

  ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

      ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

       ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชลบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


  ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ  โดยกำหนดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


  ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

  ด้วยจังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ประชาสัมพันธ์และรับสมัครคัดเลือกกลุ่มผู้แทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์ ประจำปี 2560  กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลอายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มี.ค.2530-1 เม.ย.2542)  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มี.ค.2560- 5 เม.ย.2560  การรับสมัครดังกล่าวมีรายละเอียดตามประกาศ และเกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือก ดังแนบ  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา/อาศัยอยู่  หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dyc.go.th


  ประขาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบ และตั้งปณิธานความดี

       ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ "ทำดีตามพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ" โดยดำเนินการค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล 70 บุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักคุณธรรมคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงาน และดำเนินชีวิต รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้


  ..แสดงทั้งหมด..

  e-network

  พัฒนาเว็บไซต์ โดย งานประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 2