ฮิต: 272
  งานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561
0000

      วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ได้คุณภาพและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “ชลบุรีโมเดล” รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้.....

        
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงได้จัดงานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และผลงานของนักเรียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในช่วงเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้สาธารณชนรับทราบ สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2yl09Fi 
     ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาจัดเตรียมงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง