ฮิต: 494

     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561  ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 74 ก 21 กันยายน 2561 รายละเอียดตามแนบนี้
1. กรอบระยะเวลาในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา Link
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561  Link