ฮิต: 95
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
0000

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัล IOA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 10 โรงเรียน 2. รางวัลระบบการดูแลชัวยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 จำนวน 2 โรงเรียน 3. รางวัลกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 โรงเรียน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2