ฮิต: 296
   การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
0000

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2 นายวสันต์ นาวเหนียว อดีตผอ.สพป.ชบ.1 และนายวิชัย พวงภาคีศิริ อดีตผอ.สพป.ชบ.3 เป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแสงเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง